ANBI INFORMATIE
Museum Deelen is een officiele ANBI instelling
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% in zet voor het algemeen nut.

Het is een status die voornamelijk geldt voor (en door) de belastingdienst. Het levert diverse voordelen op voor o.a. schenkingen, donaties en kan zelfs voordeel opleveren voor vrijwilligers.

De voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. (zie hier onder)

ANBI informatie Stichting Museum Vliegbasis Deelen

Officiële naam
Stichting Museum Vliegbasis Deelen

RSIN-fiscaal nummer
816664729

Kamer van Koophandel
401407073

BTW-nummer
NL816664729B01

Contactgegevens
Adres: Delenseweg – Gebouw 20 – 6877 AE Deelen

Mail: info@museumdeelen.nl

Website: www.museumdeelen.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
In het bestuur van de Stichting Museum Vliegbasis Deelen zitten:

 • Dhr. R.H.A. Markus – voorzitter
  taakvelden collectiebeheer en collectiepresentatie
 • Dhr. J. Schijven – secretaris
  Taakvelden informatiemail, onderzoek collectie en archief
 • Dhr. M.A. Krechting – penningmeester
  taakvelden bedrijfsleven en sponsoring
 • Dhr. G.M.W. Ronden – penningmeester
  taakvelden bedrijfsvoering
 • Dhr. G.M.J. Starink – bestuurslid
  taakvelden vrijwilligers en evenementen

Als adviseur zijn aan het bestuur toegevoegd:

 • Dhr. J.D. Roodzant – adviseur
  taakvelden Museumoverleg Ede en contacten met Defensie
 • Dhr. G.J. Tornij – adviseur
  taakvelden museumregistratie en professionaliseren museumbedrijf

Rooster van aftreden bestuursleden

Het bestuur Stichting Museum Vliegbasis Deelen bestaat uit maximaal 7 natuurlijke personen. Een bestuurslid wordt aangesteld voor ten hoogste vier jaar en is éénmaal terstond hernoembaar. Het bestuur heeft gekozen voor een roulatie van 2 bestuursleden per jaar.

Rooster van aftreden van het huidige bestuur:

2017 – Michel Ronden en Geert Starink
2018 – Marno Krechting en Jurgen Uffink
2019 – Robert Markus en Ingrid Maan

Jaarverslag over 2017 gecombineerd met de plannen voor 2018.

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan 2016

De belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn:

 1. Het in stand houden van de collectie;
 2. Voortzetting van de openstelling van het museum;
  ( op zaterdagen en zondagen gedurende alle seizoenen)
 3. De ontvangst en de rondleiding van groepen;
  (basis- en middelbare scholen, veteranen, historische genootschappen, old-timer clubs en andere verenigingen)
 4. Het houden van lezingen en excursies op of in de directe omgeving van de vliegbasis;
 5. De uitvoering van restauratieprojecten;
  (Würzburg Riese, Me-262)
 6. Voortzetting van de inrichting en het beheer van archieven;
  (bibliotheek, documentencollectie, fotocollectie)
 7. Het ondersteunen en zelfstandig uitgeven van publicaties;
  (nieuwsbrieven voor donateurs, actueel houden van de eigen Internetsite)

Concrete doelstellingen voor het jaar 2016-2017 zijn:

 1. Uitbreiding en versterking van het bestuur;
 2. Intensivering van museale processen;
 3. Verbetering van de bedrijfsvoering;
 4. Het aantoonbaar navolgen van de Museumnorm 2015;
 5. Het verkrijgen van de volledige Museumregistratie;
 6. Profilering van het museum als onderdeel van het ´Herinneringstoerisme’ rond WO2

De historische relaties tussen ´Market Garden´, de Fliegerhorst Deelen en Diogenes komen samen in het Museum Vliegbasis Deelen. Voor het ´Herinneringstoerisme´ moeten deze relaties beter in beeld worden gebracht. De collectie biedt goede mogelijkheden om ook de ´Duitse kant´ van het verhaal objectief in beeld te brengen.
Concrete doelstelling van het museum is om een grotere bijdrage te leveren aan het ´Herinnerings-toerisme´ en om hiertoe financiële middelen te verwerven. Het museum richt zich met name op de organisatoren en financiers van dit proces: de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Ede en het Vfonds.

Beloningssysteem

Het museum (bestuur, organisatie) heeft alleen vrijwilligers en kent geen vorm van beloningssysteem.

Doestelling (statuten)

 1. Het museum heeft ten doel het opzetten, inrichten en in stand houden van een museum dat zich richt op de geschiedenis van de Vliegbasis Deelen van de oprichting tot heden met in het bijzonder aandacht voor de luchtoorlog boven Nederland in de periode negentienhonderd veertig tot en met negentienhonderd vijf en veertig.
 2. De stichting dient het algemeen belang.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
  A. Het uitvoeren van een collectietaak zoals het verwerven, beheren en tentoonstellen van de bij de stichting in eigendom of beheer zijnde collecties en voorwerpen.
  Het catalogiseren en rubriceren van de bij de stichting in eigendom of beheer zijnde voorwerpen.
  B. Een bedrijfsvoering die gericht is op het realiseren van de taken genoemd onder A. zoals: huisvesting, beveiliging, deskundig personeel en financiële middelen.
  C. Bij de uitvoering van haar taken de landelijke gedragslijn voor museale beroepsethiek te volgen en zich te richten naar het reglement Museumregistratie.
  D. Het samenwerken met organisaties, personen en overheden die aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting willen meewerken.

Activiteiten

Naast activiteiten direct gekoppeld aan bovengenoemde doelstellingen ontplooit het museum nog de volgende activiteiten:

 • Openstelling van de collectie voor publiek in het weekend gedurende het gehele jaar;
 • Excursies en rondleidingen voor groepen (ook doordeweeks op afspraak);
 • Uitgifte van een Nieuwsbrief (4 x per jaar);
 • Instandhouding van een museumwebsite;
 • Beschikbaar stellen van de collectie, documentatie, bibliotheek voor onder (wetenschappelijk) onderzoek, publicaties, lezingen.
 • Deelnemen aan activiteiten van derden met aan het museum verbonden onderwerpen (Gelegerd in Gelderland 2012, Liberty Festival Beekbergen 2014, Wings of Freedom Ede 2015, Bevrijdingsfestival Wageningen 5 mei jaarlijks).

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording